Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho pri objednávaní tovaru a uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetového obchodu  www.pohladnicepreradost.sk  a  www.sashe.sk/PohladnicePreRadost .

I. Všeobecné ustanovenia

1. „Predávajúci“ je spoločnosť R servis spol. s r.o. so sídlom Arménska 6, 821 06 Bratislava, IČO: 35841222, IČ: 2020248043 a IČ DPH: SK2020248043. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, vložka č. 27090/B, oddiel Sro, ktorá je zároveň prevádzkovateľom webovej stránky pohladnicepreradost.sk (ďalej len „Predávajúci“).

2. „Kupujúci“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá zaslala elektronickú objednávku. Fyzická osoba, ktorá zasiela objednávku, súhlasom s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami potvrdzuje, že je buď sama spôsobilá na právne úkony alebo, že jedná s plným súhlasom svojich rodičov alebo iných zákonných zástupcov. Za právnickú osobu koná štatutárny orgán alebo splnomocnená osoba. (ďalej len „Kupujúci“).  

3. „Tovar“ sú produkty alebo služby v ponuke spoločnosti R servis spol. s r.o. určené na nákup prostredníctvom internetového obchodu pohladnicepreradost.sk (ďalej len „Tovar“).

4. „Objednávka“ je vyplnený a na adresu: rservis@rservis-ba.sk odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o Kupujúcom, označenie, množstvo a cenu objednaného Tovaru zo sortimentu internetového obchodu: pohladnicepreradost.sk (ďalej len „Objednávka“).

5. „Prepravca“ je organizácia zabezpečujúca dodanie Tovaru Kupujúcemu (ďalej len „Prepravca“). Tovar bude dodaný využitím služieb tretích strán (Slovenskej pošty, a.s., resp. na základe vzájomnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim inej doručovateľskej organizácie).

II. Objednanie tovaru

1.  Objednávka musí obsahovať: meno a priezvisko Kupujúceho, dodaciu a fakturačnú adresu (ak sú rozdielne), telefónne číslo, e-mailovú adresu, (IČO, DIČ, IČ DPH ak objednávateľom nie je súkromná osoba, ale právnická osoba), objednávací kód / názov / označenie Tovaru, počet kusov, dátum vystavenia Objednávky, spôsob úhrady, spôsob dodania Tovaru.    

2.  Objednávky sú priebežne vybavované v chronologickom poradí tak, ako boli prijaté.

3.  Kupujúci je povinný v Objednávke poskytnúť pravdivé, správne, aktuálne a kompletné informácie. Ak dôjde u Kupujúceho počas vybavovania Objednávky k zmene akejkoľvek z týchto informácií, je jeho povinnosťou o tejto zmene Predávajúceho bezodkladne upovedomiť.

4.  Odoslaním elektronickej Objednávky elektronickou poštou Kupujúci potvrdzuje, že si pozorne preštudoval, pochopil a súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

5.  Kupujúcim vyplnená a odoslaná Objednávka je zároveň návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy.

6.  K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný Tovar, dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je Objednávka Kupujúceho, v okamihu akceptovania návrhu Predávajúcim. O akceptovaní Objednávky Tovaru a tým aj o prijatí návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy je Kupujúci informovaný Predávajúcim e-mailom na adresu, ktorú Kupujúci uviedol v Objednávke.

7.  Objednávka sa stáva záväznou pre obidve strany: Predávajúceho aj  Kupujúceho a tým aj kúpna zmluva platnou po jej akceptovaní Predávajúcim podľa bodu II.6. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu Tovar do určeného miesta dodania a záväzok Kupujúceho Tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň celkovú kúpnu cenu Tovaru.

8.  Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť záväznej Objednávky a aj takto uzavretej kúpnej zmluvy.

9.  Kupujúci nemá nárok na akceptovanie Objednávky (prijatie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy). Predajca je oprávnený odmietnuť Objednávku a tým aj návrh na uzavretie kúpnej zmluvy aj mlčky alebo bez udania dôvodu.  Mlčanie alebo nečinnosť Predajcu neznamená akceptovanie Objednávky a tým aj prijatie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

10. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy (a zároveň od záväznej Objednávky) alebo neakceptovať Objednávku (a zároveň návrh na uzavretie kúpnej zmluvy) ak má podozrenie na zneužitie cudzích osobných údajov, podozrenie, že bola použitá klamlivá adresa, podozrenie o nedostatočnom veku osoby, ktorá odoslala Objednávku, resp. podozrenie o spôsobilosti na právne úkony tejto osoby, alebo ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý už v minulosti opakovane neprevzal Tovar alebo nezaplatil cenu za Tovar alebo cenu za jeho dodanie.

11. Záväznú Objednávku môže Kupujúci stornovať (a tým aj odstúpiť od kúpnej zmluvy) bez poplatku najneskôr do 24 hodín od akceptovania Objednávky Predávajúcim formou e-mailu na adresu rservis@rservis-ba.sk. Potvrdenie stornovania Objednávky bude v takomto prípade zaslané Kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke. Odstúpením od záväznej Objednávky (a tým aj od kúpnej zmluvy) podľa tohto bodu sa Objednávka aj kúpna zmluva od začiatku zrušuje.

III. Dodacie podmienky

1. Miestom dodania Tovaru sa rozumie dodacia adresa Kupujúceho uvedená v Objednávke.

2. Predávajúci je povinný Tovar dodať Kupujúcemu v lehote najneskôr do 30 dní od doručenia následne akceptovanej Objednávky (pochopiteľne sa snažíme objednávky vybaviť čo najskôr). Na základe vzájomnej dohody medzi Predávajúcim a Kupujúcim je možné určiť aj inú dodaciu lehotu.

3. Kupujúci bude o konkrétnom termíne dodania Tovaru včas informovaný prostredníctvom e-mailovej správy alebo telefonicky.

4. Dodanie Tovaru je uskutočnené jeho prevzatím Kupujúcim od Prepravcu.

5. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie Tovaru, ak Kupujúci uviedol nesprávnu adresu dodania, nesprávne telefónne číslo alebo sa v čase plánovaného dodania Tovaru nezdržiaval na dodacej adrese. V takomto prípade je Predávajúci oprávnený odstúpiť od záväznej Objednávky (a zároveň od kúpnej zmluvy) a predať Tovar tretej osobe.

6. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho dodaním Tovaru a uhradením celkovej kúpnej ceny Tovaru podľa záväznej Objednávky (kúpnej zmluvy). Zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody na Tovare prechádzajú na Kupujúceho prevzatím Tovaru od Prepravcu Kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

7. Predávajúci dodá Tovar Kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po akceptovaní Objednávky. Pokiaľ Objednávka obsahuje Tovar s rôznou lehotou expedície, bude Tovar odoslaný prednostne až po jeho kompletizácii. Ak z objektívnych dôvodov nemôžeme odoslať všetky Tovary naraz, účtujeme cenu za dodanie Tovaru len raz.

8. V prípade, že Predávajúci nie je schopný dodať Kupujúcemu všetok objednaný Tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tom Kupujúceho v čo najkratšom čase a navrhne mu nový termín dodania objednaného Tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho Tovaru. Nový termín dodania alebo dodávka alternatívneho tovaru môže byť uskutočnená len po vzájomnej dohode o zmene kúpnej zmluvy (záväznej Objednávky).

9. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v ochrannej obálke alebo krabici a prelepený páskou, obálka je označená pečiatkou spoločnosti R servis. Bezprostredne pri preberaní Tovaru od Prepravcu je Kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť obalu a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je obal zásielky viditeľne poškodený alebo zničený, Kupujúci je povinný túto skutočnosť oznámiť Prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav obsahu zásielky (Tovaru). V prípade zistenia poškodenia Tovaru je Kupujúci povinný vyhotoviť s Prepravcom záznam o rozsahu a povahe poškodenia Tovaru, ktorého správnosť potvrdí Prepravca. V takomto prípade doporučujeme zásielku od Prepravcu nepreberať a vyznačiť dôvod neprevzatia zásielky – poškodenie zásielky. O poškodení obalu zásielky a jeho neprevzatí je Kupujúci povinný bezodkladne upovedomiť Predávajúceho. Podpísaním dodacieho listu Prepravcovi, t.j. prevzatím zásielky, Kupujúci potvrdzuje, že Tovar bol dodaný v nepoškodenom obale.

10. Nekompletnosť alebo fyzické poškodenie Tovaru musí Kupujúci bezodkladne, najneskôr však do 48 hodín od prevzatia Tovaru oznámiť e-mailom Predávajúcemu na adresu: rservis@rservis-ba.skKupujúci súhlasí s tým, že nemá nárok na akékoľvek neskoršie reklamácie na nekompletnosť alebo fyzické poškodenie Tovaru.

11. Náklady za dodanie Tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene Tovaru.

12. Zásielka s tovarom vždy obsahuje aj daňový doklad. Ten zároveň slúži ako záručný list.

IV. Kúpna cena a spôsoby platby

1. Celková kúpna cena Tovaru pozostáva z kúpnej ceny Tovaru a ceny za dodanie ( poštovné a balné ) tohto Tovaru.

2. Kúpna cena Tovaru je určovaná podľa platného cenníka uverejneného na web stránke Predávajúceho v čase odoslania elektronickej Objednávky

3. Ceny za dodanie Tovaru sú uvedené na web stránke Predávajúceho. Cena za dodanie Tovaru je súčasťou celkovej kúpnej ceny Tovaru a Kupujúci odoslaním elektronickej Objednávky elektronickou poštou súhlasí aj s cenou za dodanie Tovaru.

4. Kupujúci vykonáva platbu za dodanie Tovaru a Tovar samotný v EUR, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou medzi Kupujúcim a Predávajúcim stanovené inak, niektorým z nasledujúcich spôsobov:

a) Pred prevzatím Tovaru: Prevodným bankovým príkazom na bankový účet Predávajúceho

b) Pri prevzatí Tovaru: Na dobierku

5. Zvýhodnené (akciové) ceny Tovaru sú zreteľne označené na web stránke Predávajúceho. Platnosť zvýhodnených cien Tovaru trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, ale zaväzuje sa pre konkrétnu Objednávku (kúpnu zmluvu) uplatniť ceny za Tovar uvedené na internetovej stránke v čase odoslania Objednávky.

7. V prípade, ak Kupujúci zaplatí Predávajúcemu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celková kúpna cena Tovaru pripísaná na účet Predávajúceho.

8. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu celkovú kúpnu cenu za dohodnutý Tovar a jeho dodanie najneskôr pri dodaní Tovaru.

9. Ceny Tovaru uvedené na stránke pohladnicepreradost.sk sú uvedené v EUR vrátane DPH. Cena za dodanie Tovaru: poštovné a balné sa účtujú osobitne.

V. Záruka a reklamačný poriadok

1. Záručná doba na Tovar je 24 mesiacov a plynie odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim. Reklamovať možno len Tovar v záručnej dobe.

2. Reklamácie Tovaru sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

3. Kupujúci má právo podať reklamáciu, ak Tovar nezodpovedá kúpnej zmluve (potvrdenej záväznej Objednávke).

4. V prípade Tovaru označeného na web stránke Predávajúceho ako „pohľadnica“ je každý kus vytvorený ručne a je originálom. Kupujúci zaslaním elektronickej Objednávky potvrdzuje, že súhlasí s tým, že dodaná pohľadnica (Tovar) sa nemusí úplne zhodovať so vzorom (motívom) uvedeným v ponuke. Podľa objednaného vzoru (motívu) sú ručne vytvárané jednotlivé dodávané pohľadnice, nie je preto možné aby sa presne zhodovali jednotlivé pohľadnice navzájom alebo so vzorom (motívom). Za dôvod pre reklamáciu sa nepovažuje nezhoda pohľadnice s vyobrazeným vzorom (motívom) uvedeným v ponuke na stránke pohladnicepreradost.sk .

5. Vo vzťahu k produktom prezentovaným na stránke pohladnicepreradost.sk, Vás upozorňujeme, že farby, rozmery a detaily, ktoré vidíte na Vašom počítači sú závislé od Vášho počítača a monitora a Predávajúci nemôže zaručiť, že Váš počítač zobrazuje verne farby, rozmery a detaily našich produktov.

6. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a v plnej miere zaplatený u Predávajúceho.

7. Ak ste sa rozhodli dodaný Tovar alebo jeho časť reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese: rservis@rservis-ba.skReklamovaný Tovar (najlepšie po dohode s nami) zašlite na adresu: R servis s.r.o., Podunajská 25, 821 06 Bratislava. Odporúčame Vám Tovar zaslať formou bežného alebo obchodného balíka poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou. Do balíka priložte daňový doklad o kúpe Tovaru (kópiu si uschovajte), ktorý sme Vám poslali s Tovarom. Reklamovaný Tovar nám, prosím, neposielajte späť dobierkou. Zásielky na dobierku nepreberáme.

8. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný presne označiť druh a rozsah vád Tovaru (v písomnom popise dôvodu reklamácie) a uviesť kontaktnú adresu pre účely komunikácie pri vybavovaní reklamácie. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v popise na uplatnenie reklamácie.

9. Po obdržaní reklamovaného Tovaru dostane Kupujúci od Predávajúceho bezodkladne potvrdenie prijatia reklamácie na e-mailovú adresu uvedenú v reklamácii.

10. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od začatia reklamačného konania a o výsledku reklamačného konania informovať Kupujúceho, a to e-mailom alebo poštou. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením celkovej kúpnej ceny Tovaru, vyplatením primeranej ceny Tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie.

11. V prípade oprávnenej reklamácie má Kupujúci nárok na bezplatné odstránenie vady Tovaru, ak ide o odstrániteľnú vadu. Ak nie je možné vadu odstrániť alebo opraviť, Predávajúci dodá Kupujúcemu nový Tovar alebo vráti peniaze vo výške celkovej kúpnej ceny reklamovaného Tovaru  podľa pôvodnej záväznej Objednávky, prípadne po vzájomnej dohode poskytne na základe odsúhlasenej zmeny Objednávky (a zároveň kúpnej zmluvy) primeranú zľavu z ceny Tovaru.

12. Nárok na záruku zaniká v prípade, ak došlo k poškodeniu výrobku Kupujúcim: používaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach, ak bol urobený zásah do Tovaru inou než oprávnenou osobou, chyba alebo poškodenie bolo spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym zaobchádzaním s Tovarom, ak došlo k poškodeniu Tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore so všeobecnými pravidlami, zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR, neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami.

13. Kupujúci chápe a súhlasí s tým, že Tovar označený na webovej stránke Predávajúceho ako „pohľadnica“ je tovar pre jednorazové použitie.    

14. V prípade neoprávnenej reklamácie, Predávajúci nie je povinný akceptovať a kladne vybaviť reklamáciu.

VI. Odstúpenie od záväznej Objednávky (kúpnej zmluvy), vrátenie alebo výmena Tovaru

1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy (a zároveň od záväznej Objednávky) z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru dohodnutého v záväznej Objednávke prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich zo Všeobecných obchodných podmienok alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak z dôvodov nepredvídateľných okolností nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu za dohodnutých Všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Kupujúceho zaslaním e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy (záväznej Objednávky) a v prípade, ak už bola Kupujúcim zaplatená akákoľvek časť celkovej kúpnej ceny Tovaru, vrátiť mu túto cenu a to v lehote najneskôr 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy (a tým aj od záväznej Objednávky).

2. Kupujúci má právo vrátiť Tovar bez udania dôvodu (a teda odstúpiť od kúpnej zmluvy a tým aj od záväznej Objednávky) do 14 pracovných dní od dátumu prevzatia Tovaru v nepoškodenom a kompletnom stave, vrátane dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním (kópiu dokladu si ponechajte).

3. Tovar označený na webovej stránke Predajcu ako „pohľadnica“ je určený pre jednorazové použitie, Tovar do ktorého bol po jeho dodaní vpísaný akýkoľvek text alebo iný grafický záznam, respektívne má známky používania, nie je už možné vrátiť na základe ustanovení uvedených v bode VI

4. O vrátení Tovaru je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho písomnou formou, a to prostredníctvom e-mailu, ktorý musí obsahovať číslo Objednávky, kód / názov / označenie vráteného Tovaru, jeho množstvo a spôsob platby respektíve číslo bankového účtu, na ktorý mu bude poukázaná celková suma za vrátený Tovar.

5. Kupujúci je zodpovedný za to, že Tovar bude Predávajúcemu doručený čistý, nepoškodený, nepoužitý, kompletný vrátane príslušenstva, s priloženým originálom daňového dokladu (kópiu si uschovajte) a pokiaľ je to možné v pôvodnom obale. Ak je Tovar vrátený v inom, než hore uvedenom stave, má Predávajúci právo žiadať od Kupujúceho náhradu škody súvisiacu  s uvedením Tovaru do pôvodného stavu alebo náhradu za vzniknutú škodu na Tovare, pokiaľ uvedenie do pôvodného stavu Tovaru nie je možné.

6. Kupujúcemu je v prípade vrátenia Tovaru odporúčané zaslať Tovar formou bežného alebo obchodného balíka (nie na dobierku) na adresu prevádzky Predávajúceho: R servis s.r.o., Podunajská 25, 821 06 Bratislava.

7. Predávajúci má právo požadovať od Kupujúceho úhradu škody spojenej s prípadným poškodením alebo znehodnotením Tovaru, ktoré vznikli po prevzatí Tovaru Kupujúcim.

8. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie Tovaru bude Kupujúcemu vrátená celková kúpna cena vráteného Tovaru najneskôr do 14 dní od doručenia Tovaru Predávajúcemu spolu s písomným odstúpením od kúpnej zmluvy (a zároveň od záväznej Objednávky) a to bezhotovostným prevodom na bankový účet Kupujúceho určený Kupujúcim v písomnom odstúpení od kúpnej zmluvy (a tým aj od záväznej Objednávky) alebo zaslaním hotovosti poštovou poukážkou. Ak bola vrátená len časť dodaného Tovaru, vrátená suma bude vypočítaná úmerne k pomeru hodnoty vráteného Tovaru voči celkovej cene dodaného Tovaru.

9. Po vzájomnej dohode Kupujúceho a Predávajúceho o zmene kúpnej zmluvy (a tým aj záväznej Objednávky) môže byť vrátenie celkovej ceny Tovaru uskutočnené formou výmeny za iný Tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou Objednávkou Kupujúceho alebo samostatne. Ak sa, pri výmene Tovaru, tento tovar zasiela samostatne, Predávajúci v prípade prvej výmeny Tovaru neúčtuje Kupujúcemu poštovné a balné.

10. V prípade nesplnenia podmienok pre vrátenie Tovaru uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach (nedodržanie lehoty 14 dní na vrátenie Tovaru), Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu celkovú kúpnu cenu Tovaru alebo akúkoľvek jej časť, ktorú už zaplatil.

11. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania Tovaru Predávajúcim v lehote určenej podľa článku III. bod 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy (a tým zároveň aj od záväznej Objednávky) písomnou formou (e-mailom) a Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu už zaplatenú časť celkovej kúpnej ceny Tovaru v lehote najneskôr 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy (a tým aj od záväznej Objednávky) bezhotovostným prevodom na bankový účet Kupujúceho určený Kupujúcim v odstúpení od kúpnej zmluvy (a tým aj od záväznej Objednávky) alebo zaslaním hotovosti poštovou poukážkou.

VII. Ochrana osobných údajov

1. Kupujúci odoslaním Objednávky zároveň dáva Predávajúcemu súhlas so spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov a údajoch o jeho nákupoch v zmysle zákona č. 429/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v zmení neskorších novelizácií. Tieto údaje o Kupujúcom nebudú poskytnuté tretím stranám nezúčastneným v tomto kúpno-predajnom procese s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca pre vybavenie Objednávky nevyhnutná ako je napr. Banka a Prepravca. Tieto údaje sú poskytované vždy jednorazovo, pre vybavenie Vašej konkrétnej Objednávky. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas dobrovoľne a na dobu neurčitú.

2. Predávajúci sa zaväzuje, že bude od Kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby Predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z Objednávky.

3. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR..

4. Predávajúci sa zaväzuje k tomu, že na základe písomnej žiadosti Kupujúceho, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej evidencie.

VIII. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke Predávajúceho: pohladnicepreradost.sk .

2. Odoslaním elektronickej Objednávky Kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v čase odoslania Objednávky.

3. Vzťahy medzi oboma stranami: Kupujúcim a Predávajúcim, vrátane riešenia prípadných sporov, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník (Slovenskej republiky) v znení neskorších novelizácií, zákona č. 372/1990 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších novelizácií , zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších novelizácií, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších novelizácií. V prípade akýchkoľvek sporov sa obe strany: Kupujúci a Predávajúci pokúsia vyriešiť spor vzájomnou dohodou. Ak k dohode nedôjde, oprávneným rozhodnúť je výhradne miestne príslušný súd pre miesto sídla Predávajúceho v Slovenskej republike.

4. Bezpečnostné upozornenie pre používanie Tovaru.

Na všetkých predávaných pohľadniciach sú aplikované rôzne vrstvy acrylových farieb. Acrylové farby na výrobkoch, na ktoré sú aplikované, vo všeobecnosti nepredstavujú významné nebezpečenstvo pre ľudské zdravie pokiaľ sa používajú správnym spôsobom a s bežným rozumným zmyslom pre opatrnosť.

Tieto farby nie sú určené pre aplikáciu na pokožku, maľovanie pomocou častí ľudského tela alebo na ich konzumáciu. Kupujúci musí zabezpečiť, že v prípade akejkoľvek osoby, ktorá manipuluje s Tovarom po jeho dodaní nedôjde k dlhšiemu kontaktu kolorovaných častí s pokožkou a vyhne sa akémukoľvek lízaniu alebo prehĺtaniu častí, kde sú tieto farby nanesené.

Osobitnú opatrnosť majú dodržiavať tehotné ženy, deti a osoby alergické na ktorúkoľvek zložku acrylových farieb. Po kontakte s kolorovanými časťami si umyte ruky. Zabráňte kontaktu farieb s očami, otvorenými ranami a sliznicami. Ak sa tak stane, vypláchnite okamžite postihnutú časť prúdom čistej vody. V prípade otvorených rán postupujte, podľa charakteru zranenia, v prvej pomoci. Podľa charakteru zranenia prípadne vniknutia farieb do očí, rán a slizníc zvážte následné kontaktovanie služby prvej pomoci. Neskladujte výrobky, na ktorých je použitá acrylová farba v dosahu malých detí, domácich zvierat a pri potravinách. V prípade požitia okamžite kontaktujte službu prvej pomoci.

Dodržiavanie týchto jednoduchých pravidiel Vám umožní bezpečne užívať naše výrobky.

5. Celý obsah internetovej stránky pohladnicepreradost.sk (ilustrácie, motívy, texty, názvy, fotky, videá) je vlastníctvom Predávajúceho alebo jeho zmluvných partnerov. Kopírovanie, reprodukovanie, publikovanie, stiahnutie, odoslanie tretej osobe alebo distribuovanie akýmkoľvek spôsobom ktorejkoľvek časti (vrátane jej textu, zobrazení a vzorov) alebo celku stránky pohladnicepreradost.sk pre verejné alebo obchodné účely bez písomného povolenia spoločnosti R servis spol. s r.o.  je zakázané. Porušenie zákazu je sankcionované podľa zákonov Slovenskej republiky.

6. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe strany. Jazykom pre komunikáciu je jazyk slovenský alebo český.

_____ R servis spol. s r.o. ______________________________________________________________